VANEP

Vanep s.r.o. respektuje soukromí návštěvníků svých webových stránek, ochrana soukromí je pro naši společnost velmi důležitá. I přesto však pamatujte, že ochrana informací předávaných prostřednictvím internetu nemůže být zajištěna.

Následující ustanovení obecně popisují druhy informací shromažďovaných na stránkách Vanep s.r.o. a způsoby jejich užití:

 

Osobní údaje
Vanep s.r.o. shromažďuje údaje týkající se zdraví a osobní identifikační údaje, jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné údaje, pouze pokud jsme o to požádáni a pokud nám tyto údaje dobrovolně poskytnete na těchto webových stránkách. Můžeme tyto údaje použít, abychom reagovali na vaše požadavky a dotazy, zlepšili úroveň služeb a obsah našich webových stránek, a pro naše interní potřeby; pokud nám k tomu poskytnete souhlas, můžeme vám také poskytovat doporučení, užitečné informace, novinky a aktuality o produktech; informovat vás o nových produktech a službách Vanep s.r.o.; dotazovat se vás na názory na naše produkty a služby.

Prosím vezměte na vědomí, že poskytnutím osobních údajů a v případě potřeby udělením vašeho souhlasu s poskytováním dalších informací nebo s přímým kontaktováním udělujete souhlas se zpracováním údajů pro výše uvedené účely. Dále souhlasíte, že Vanep s.r.o. a společnosti patřící do stejné skupiny společností budou mít neomezené právo užívat a uchovávat v jejich interních systémech, v rámci i mimo EU, jakékoliv vámi poskytnuté informace. V této souvislosti prosím vezměte na vědomí, že vaše informace může být během zpracovávání přenášena do zahraničí.

Tato webová stránka a databáze obsahující vámi poskytnuté informace je hostována třetí stranou poskytující Vanep s.r.o. služby podle instrukcí Vanep s.r.o. předávaných ze Spojeného království a podle tohoto Prohlášení. Poskytnutím osobních informací poskytujete souhlas, aby vaše osobní informace byly předávány třetí straně – poskytovateli služeb pro Vanep s.r.o.. Pokud máte v tomto směru jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím Vanep s.r.o. na níže uvedené adrese.

Podle příslušných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů máte právo požadovat od Vanep s.r.o. výpis údajů týkajících se vaší osoby a požadovat opravu jakýchkoliv nepřesností v těchto údajích a další práva vyplývající z platných právních předpisů, zejména právo odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních informací.

 

Jiné než osobní údaje
Vanep s.r.o. také shromažďuje jiné než osobní údaje v agregované podobě pro zjištění celkového počtu návštěvníků našich stránek, počtu návštěvníků každé stránky a doménových jmen internetových providerů návštěvníků. Tyto informace, které zůstávají v agregované podobě, využíváme pro potřeby pochopení, jak návštěvníci používají naše webové stránky, abychom je mohli zlepšovat a abychom mohli zlepšovat námi nabízené služby. Tyto informace můžeme také sdílet s ostatními společnostmi Vanep s.r.o. V PRŮBĚHU TOHOTO PROCESU NEJSOU SDÍLENY ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE.

 

Užití IP adres
Adresa internetového protokolu (IP) je číselná řada, která je automaticky přiřazena vašemu počítači, kdykoliv se nalogujete k vašemu poskytovateli internetových služeb nebo s využitím lokální sítě vaší organizace (LAN) nebo (WAN). Webové servery uživatele automaticky identifikují prostřednictvím IP adresy přidělené prostřednictvím vašeho online připojení. Vanep s.r.o. může shromažďovat IP adresy za účelem administrace systému a pro ověření užívání naší stránky. Nespojujeme IP adresy uživatelů k osobním údajům příslušného uživatele, což znamená, že každé připojení uživatele bude logováno, avšak uživatel pro nás zůstává anonymní. Nicméně můžeme užívat IP adresy k identifikaci uživatelů naší stránky, pokud považujeme za potřebné zajistit dodržování pravidel pro užívání stránky nebo pokud je to potřebné pro ochranu našich služeb, stránky nebo ostatních uživatelů.

 

Odkazy na jiné webové stránky
Webové stránky Vanep s.r.o. obsahují odkazy na webové stránky třetích stran jako službu pro naše návštěvníky. Prohlášení o ochraně údajů uvedené v tomto dokumentu se na takové stránky nevztahuje. Prosím ověřte si obsah právních prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí stránek, jejichž odkaz využijete.

 

Cookies
Některé webové stránky Vanep s.r.o. užívají technologii zvanou „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které nám poskytují informace o tom, jak často někdo navštěvuje naši stránku a co dělá během své návštěvy. Cookies neobsahují žádné osobní údaje, ale pokud nám poskytnete osobní údaje, např. při registraci u nás, mohou být také údaje propojeny s údaji uchovávanými v cookies.

 

Bezpečnost
Vanep s.r.o. provozuje bezpečné datové sítě chráněné firewally a hesly odpovídajícími běžným standardům. Vanep s.r.o. má zavedena bezpečnostní opatření s cílem zajistit ochranu proti ztrátám, zneužití nebo úpravám vašich uživatelských údajů, které se nacházejí v našem držení. Pokud není uvedeno níže jinak, pouze oprávnění zaměstnanci mají přístup k informacím, které nám poskytujete. Kromě toho uplatňujeme přísná pravidla pro zaměstnance Vanep s.r.o., kteří mají přístup k databázím s údaji o uživatelích nebo k serverům pro poskytování našich služeb. Protože nelze garantovat, že ke ztrátě, zneužití nebo úpravě nemůže dojít, provádíme veškerá opatření, abychom vzniku takových negativních situací zamezili.

 

Zpřístupňování osobních údajů třetím stranám
Vanep s.r.o. nebude prodávat nebo pronajímat osobní údaje jakýmkoliv třetím stranám a pro jakýkoliv účel.

V určitých zvláštních případech můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje v následujících případech:

  • někdy jsou pečlivě vybrané třetí strany využívány pro poskytování služeb podpory pro Vanep s.r.o. v souvislosti s jejími webovými stránkami a takové strany mohou mít přístup k vašim informacím, aby mohly poskytovat uvedené služby pro Vanep s.r.o. Ujišťujeme vás, že od všech společností poskytujících takové služby podpory Vanep s.r.o. vyžaduje, aby dodržovaly stejné vysoké standardy pro ochranu údajů,
  • pokud máme důvod věřit, že zpřístupnění takových informací je nezbytné pro identifikaci, kontaktování nebo uplatnění prvních nároků proti osobě, která vás může poškozovat nebo může jinak poškozovat nebo zasahovat do práv, majetku nebo provozu Vanep s.r.o., ostatních uživatelů této stránky nebo kterékoliv jiné osoby, která může být poškozena takovými aktivitami, nebo
  • pokud věříme, že to vyžaduje zákon nebo na výzvu podle zákona ze strany orgánů činných v trestním řízení v souvislosti s trestním vyšetřováním nebo ze strany soudních nebo správních orgánů v souvislosti s probíhajícím soudním nebo správním řízením.

 

Závaznost
Poskytnutím osobních údajů a informací týkajících se vašeho zdraví souhlasíte s podmínkami uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně soukromí a souhlasíte, že Vanep s.r.o. může podle svého vlastního rozhodnutí zpřístupnit informace o vás za podmínek a v rozsahu uvedeném v tomto Prohlášení.

 

Kontaktujte nás
Kdykoliv můžete požadovat kopii informací, které ve vztahu k vám uchováváme, nebo odvolat váš souhlas s užíváním vašich informací z naší strany pro výše uvedené účely. Kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakty.

 

Změny
Jakékoliv změny v tomto Prohlášení o ochraně soukromí budou bezodkladně oznámeny na této stránce.